Janeta

Добавлено 27.06.2020, 9:56:56 в Մտքեր | Категория Разное

Այնժամ պիտի հանգչեմ և ես, երբ Հայոց աշխարհի երեք հսկաները՝ Մասիս, Նեմրութ և Սիփան իրար ձայն տան, կանչեն ցնծագին.
-Հե՜յ , հե՛յ, էլի հայ ունենք , էլի հայ, էլի Հայաստան:
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Այնժամ պիտի հանգչեմ և ես, երբ Հայոց աշխարհի երեք հսկաները՝ Մասիս, Նեմրութ և Սիփան իրար ձայն տան, կանչեն ցնծագին. -Հե՜յ , հե՛յ, էլի հայ ունենք , էլի հայ, էլի Հայաստան: ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ